บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  เลขที่ทะเบียน ว-๒๖๒ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เลขที่การรับรองระบบงานที่ทดสอบ -0155 รับรองโดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้บริการวิเคราะห์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ


- AirPollution Monitoring Services.

- งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดแบบต่อเนื่อง (CEMs)

- งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (Stack Emission Monitoring)

- งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ( Ambient Air Quality Monitoring )

- งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ( Workplace Quality Monitoring )

- Physical Analysis Services.

- บริการตรวจวัดด้านกายภาพ บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน

- Volatile Organic Compounds (VOCs) Analysis Services

- บริการตรวจวิเคราะห์หาองประกอบสารอินทรีย์ระเหยง่าย

- Solid & Liquid Waste Analysis Services

- บริการตรวจวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่เจือปนของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (TTLC & STLC)

- Waste Water Analysis Services

- บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธาร

- Fuel Analysis Services

- บริการวิเคราะห์คุณสมบัติวัสดุที่ใช้เป็นพลังง

- EIA Monitoring Services.

- บริการติดตามตรวสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EIA - Monitoring Well Installation

- บริการรับติดตั้งบ่อสังเกตการณ์

ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และ มีความสามารถทางด้านวิชาการ การรายงานผลทดสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร


ติดต่อเรา
เบอร์โทรศัพท์ 064-146-8480 , 095-206-1765
อีเมล์ marketing@ecoconsult-lab.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×