บริการวิเคราะห์ 

 Emission Air Quality

 Particulate & Chemical Etc.
 Total Suspended Particulate US.EPA Method 5
 Sulfur Dioxide US.EPA Method 6C
 Nitrogen Oxide US.EPA Method 7E
 Carbon Monoxide US.EPA Method 10
 Carbon Dioxide US.EPA Method 3 
 Total Hydrocarbon US.EPA Method 25
 Total VOC US.EPA Method 18
 Oxygen US.EPA Method 3
 Smoke Density (Opacity) US.EPA Method 9
 Oil Mist US.EPA Method 5
 Hydrogen Sulfide  US.EPA Method 11
 Sulfuric Acid  US.EPA Method 8
 Hydrogen Chloride  US.EPA Method 26A
 Hydrogen Fluoride  US.EPA Method 26A
 Hydro bromic  US.EPA Method 26A
 Nitric Acid  US.EPA Method 26A
 Sodium Hydroxide US.EPA Method 26A
 Chlorine Colorimetric Method
 Ammonia U.S.EPA Method CTM 027
 Heavy Metal
 lron US.EPA Method 29
 Copper US.EPA Method 29
 Aluminium US.EPA Method 29
 Zinc US.EPA Method 29
 Lead US.EPA Method 29
 Tin US.EPA Method 29
 Arsenic US.EPA Method 29
 Cadmium US.EPA Method 29
 Antinomy US.EPA Method 29
 Mercury US.EPA Method 29
 Nickel US.EPA Method 29
 Selenium US.EPA Method 29
 Chromium US.EPA Method 29
 Cobalt US.EPA Method 29
 Vanadium US.EPA Method 29
 Magnesium US.EPA Method 29
 Silica US.EPA Method 29
 Etc. US.EPA Method 29

 Volatile Organic Compounds (VOCs) / US.EPA Method 18
 Acetone 1,3-Dicholrobenzene Hexachloro-1,3-Butadiene Pyridine
 Acetonitrile 1,4-Dicholrobenzene Isobutyl alcohol  Styrene
 Acrolein 1,1-Dicholrobenzene Isopropyl alcohol 1,1,2,2-Tetrachloroethane
 Acrylonitrile 1,2-Dicholrobenzene n-Hexane Tetrachloroethylene
 Allyl Alcohol 1,1-Dicholrobenzene Methanol Toluene
 Benzene cis-1,2-Dichloroethylene Methyl bromide o-Toluidine
 Bromodichloromethane trans-1,2-Dichloroethylene Methylene chloride  1,2,4-Trichlorobenzene
 Bromoform 1,2-Dichloropropane Methyl ethyl ketone 1,1,1-Trichloroethane
 Buthanol 1,3-Dichloropropane Methyl isobuthyl ketone 1,1,2-Trichloroethane
 t-Buthanol 1,3-Dichloropropane Methyl tert-butyl ether Trichloroethylene
 Carbon Disulfide Diethyl ether Naphthalene 1,3,5-Trimethylbenzene
 Carbon Tetrachloride 1,4-Dioxane N-Nitrosodi-n-butyamine Vinyl Acetate
 Chlorobenzene Ethanol Paraldehyde Vinyl Chloride
 Chlorodibromomethane Ethyl acetate 2-Pentanone Xylene (Total)
 Chloroform Ethylbenzene 2-Picoline o-Xylene
 Crotonaldehyde Ethylene glycol Propanol m-Xylene
 1,2-Dicholrobenzene Ethylene Oxide Propionitrile p-Xylene

 Ambient Air Quality

 Particulate & Chemical Etc.
 TSP (24 hr.,Continuous) High–Volume/Gravimetric Method
 PM-10 (24 hr.,Continuous) High–Volume/Gravimetric Method
 PM-10 (2.5 hr.,Continuous) High–Volume/Gravimetric Method
 Sulfur Dioxide (24 hr.,Continuous) UV-Fluorescence Method
 Sulfur Dioxide (24 hr.,Continuous) Pararosaniline Method
 Nitrogen Dioxide (24 hr.,Continuous) Chemiluminescence Method
 Carbon Monoxide (24 hr.,Continuous) Non Dispersive Infrared Method
 Total Hydrocarbon (3 hrs.) Bag/Flame Ionization Detection Method
 Ammonia Ion Chromatography Method
 Heavy Metal High–Volume/ ICP Method
 Chlorine Colorimetric method
 Iron High–Volume/ ICP Method
 Copper High–Volume/ ICP Method
 Aluminium High–Volume/ ICP Method

 Particulate & Chemical Etc.
 Zinc High–Volume/ ICP Method
 Lead High–Volume/ ICP Method
 Tin High–Volume/ ICP Method
 Arsenic High–Volume/ ICP Method
 Cadmium High–Volume/ ICP Method
 Antinomy High–Volume/ ICP Method
 Mercury High–Volume/ ICP Method
 Nickel High–Volume/ ICP Method
 Selenium High–Volume/ ICP Method
 Chromium High–Volume/ ICP Method
 Cobalt High–Volume/ ICP Method
 Vanadium High–Volume/ ICP Method
 Magnesium High–Volume/ ICP Method
 Silica High–Volume/ ICP Method

 Volatile Organic Compounds (VOCs) / U.S. EPA Method TO-15
 Acetone Cyclopentane Freon-22 3-Pentanone
 Acetaldehyde Cyclohexane Isobutene 1-Propanol
 Acetonitrile 1,2-Dichlorobenzene Isopropyl Alcohol Styrene
 Acrolein 1,4-Dichlorobenzene Isoprene 1,1,2,2-Tetrachloroethane
 Acrylonitrile 1,3-Dichlorobenzene Hexanal Toluene
 Benzene 1,1-Dichloroethane Hexane Tetrachloroethylene 
 Benzyl Chloride 1,2-Dichloroethane 3-Hexanone Trichloroethylene 
 Bromodichloromethane 1,1-Dichloroethane Methanol 1,2,4-Trichlorobenzene
 Bromoform cis-1,2-Dichloroethene Methacrolein 1,1,1-Trichloroethane
 Bromomethane 1,2-Dichloropropane Methyl Butyl Ketone (MBK) 1,1,2-Trichloroethane
 n-Butanal cis-1,3-Dichloropropene Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) 1,2,3-Trimethylbenzene
 1-Butanol trans-1,3-Dichloropropene Methyl Iodide 1,2,4-Trimethylbenzene
 1,3-Butadiene Ethanol Methylene Chloride 1,3,5-Trimethylbenzene
 Methyl Ethyl Ketone (MEK) Ethylbenzene Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) Vinyl Acetate
 Carbon Disulfide 1,2-Dibromoethane Methyl Vinyl Ketone Vinyl Chloride
 Carbon Tetrachloride Freon-11 Pentanal m-Xylene
 Chlorobenzene Freon-12 Propanal o-Xylene
 Chloroethane Freon-113 Pentane p-Xylene
 Chloroform Freon-114 Propylene 
 Chloromethane 1,4-Dioxane 2-Pentanone 

 Workplace Air Quality & Indoor Air Quality

 Particulate & Chemical Etc.        Heavy Metals                 
 Total Dust Potassium (K) 
 Respirable Dust Magnesium (Mg)
 Total Hydrocarbon Sodium (Na)
 Total VOCs Tin (Sn)
 Carbon monoxide (CO) Antimony (Sb)
 Sulfur dioxide (SO2) (Bag) Chromic acid (CrO3)
 Nitrogen Dioxide (NO2) (Bag)            Zinc oxide (ZnO)
 Ammonia (NH3) Calcium oxide (CaO)
 Hydrogen Fluoride (HF) Iron oxide (Fe2O3)
 Hydrochloric acid (HCl) Zinc chloride (ZnCl2)
 Hydrobromic acid (HBr) Magnesium oxide (MgO)
 Nitric acid (HNO3) Calcium hydroxide (Ca(OH)2)
 Sulfuric acid (H2SO4) Sodium hydroxide (NaOH)
 Phosphoric acid (H3PO4) Potassium hydroxide (KOH)
 Bromide (Br2) Volatile Organic Compounds
 Chlorine (Cl2) Acetone
 Hydrogen sulfide (H2S) Acetonitrile
 Oil mist Acrolein
 Bacteria Acrylonitrile
 Yeast & Mold Allyl Alcohol
 Heavy Metals Benzene
 Aluminium (Al) Bromodichloromethane
 Arsenic (As) Bromoform
 Copper (Cu) Butanol
 Mercury (Hg) t-Buthanol
 Barium (Ba) Carbon Disulfide
 Cobalt (Co) Carbon Tetrachloride
 Beryllium (Be) Chlorobenzene
 Chromium (Cr) Chlorodibromomethane
 Nickel (Ni) Chloroform
 Lead (Pb) Crotonaldehyde
 Selenium (Se) 1,2-Dicholrobenzene
 Cadmium (Cd) 1,3-Dicholrobenzene
 Iron (Fe) 1,4-Dicholrobenzene
 Manganese (Mn) 1,1-Dichloroethane
 Silver (Ag) 1,2-Dichloroethane
 Thallium (Tl) 1,1-Dichloroethylene
 Vanadium (V) cis-1,2-Dichloroethylene
 Zinc (Zn) trans-1,2-Dichloroethylene
 Calcium (Ca) 1,2-Dichloropropane

 Volatile Organic Compounds Volatile Organic Compounds 
 1,3-Dichloropropane o-Xylene
 1,3-Dichloropropene m-Xylene
 Diethyl ether p-Xylene
 1,4-Dioxane Ethyl Mercaptane
 Ethanol Ether
 Ethyl acetate Formaldehyde
 Ethylbenzene Polycyclic aromatic hydrocarbon
 Ethylene glycol Kerosene
 Ethylene Oxide Petroleum naphtha
 Hexachloro-1,3-Butadiene Petroleum ether
 Isobuthanol or Isobutyl alcohol n-Heptane
 Isopropanol or Isopropyl alcohol n-Butyl cellosolve
 n-Hexane Cellosolve
 Methanol Cresol
 Methyl bromide N,NDimethylformamide
 Methylene chloride  Cyclohexane
 Methyl ethyl ketone Phenol
 Methyl isobuthyl ketone Etc.
 Methyl tert-butyl ether 
 Naphthalene 
 N-Nitrosodi-n-butyamine 
 Paraldehyde 
 2-Pentanone 
 2-Picoline 
 1-Propanol or n-Propyl alcohol   
 Propionitrile 
 Pyridine 
 Styrene 
 1,1,2,2-Tetrachloroethane 
 Tetrachloroethylene 
 Toluene 
 o-Toluidine 
 1,2,4-Trichlorobenzene 
 1,1,1-Trichloroethane 
 1,1,2-Trichloroethane 
 Trichloroethylene 
 1,3,5-Trimethylbenzene 
 Vinyl Acetate 
 Vinyl Chloride 
 Xylene (Total) 

 Water Quality Analysis Services.

 Wastewater Testing        Method                            
 pH Electrometric Method
 Temperature Thermometer
 Colour (ADMI)


 ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method

 TDS Dried at 180°C
 TSS Dried at 103-105 °C
 BOD Azide Modification Method
 COD Dichromate Reflux Method
 Sulfide Iodometric Method
 Cyanide as CN Barbituric Acid method
 Oil & Grease Partition-Gravimetric Method
 Formaldehyde Distillation, Colourimetric Method
 Phenols Distillation, 4-Aminoantipyrene Method
 Free Chlorine Colourimetric Method
 TKN Kjeldahl Method
 Zn ICP Method
 Cr+3 Calculation Method
 Cr+6 Colourimetric Method
 As Hydride Generation AAS Method
 Cu ICP Method
 Hg Cold vapour AAS Method
 Cd ICP Method
 Ba AAS Method
 Se Hydride Generation AAS Method
 Pb ICP Method
 Ni ICP Method
 Mn ICP Method
 Organochlorine Pesticides                             GC Method
  
 
 Drinking Water Testing Method                                       
 Colour Visual Comparison Method
 Turbidity Nephelometric Method
 Odour Observation Method
 Arsenic Hydride Generation AAS Method
 Barium ICP Method
 Cadmium Flame AAS Method
 Copper Flame AAS Method
 Chromiun Flame AAS Method
 Manganese Flame AAS Method
 Mercury Cold Vapour AAS Method
 Phenol 4-Aminoantipyrene Method
 Selenium Hydride Generation AAS Method
 Silver ICP Method
 Sulphate Turbidimetric Method
 Zinc Flame AAS Method
 Aluninum ICP Method
 Alkylbenzene Sulphonate            Methylene Blue Method
 Cyanide Distillation,Pyridine-Barbituric Acid method
 pH Electrometric Method
 Total Solids Dried at 103-105 C
 Total Hardness as CaCO3 EDTA Titrimetric Method
 Chloride as Chlorine Iodometric Method
 Nitrate-Nitrogen Cadmium Reduction Method
 Fluoride as Fluorine Colorimetric Method
 Total Iron Flame AAS Method
 Lead Flame AAS Method
 Total Coliform bacteria Multiple Tube Fermentation Technique
 E.coli Multiple Tube Fermentation Technique
 Staphylococcus aureus Culture
 Clostradium perfringens Culture
 Salmonella app. Culture

 Water Quality Analysis Services.

 Underground Water
 Volatile Organic Compounds (VOCs) Heavy Metals Polycycilc Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Organochlorine Pesticides
 Benzene Barium (Ba) 2-Methylnaphthalene Aldrin
 Bromodichloromethane Beryllium (Be) Acenaphthene α-HCH
 Bromoform Cadmium (Cd) Anthracene β-HCH
 Carbon tetrachloride Chromium Benz(a)anthracene γ-HCH
 Chlorobenzene Chromium (lll) (Cr3+) Benzo(a)pyrene Chlordane
 Chloroform Chromium (VI) (Cr6+) Benzo(b)fluoranthene DDD
 1,2-Dicholrobenzene Lead (Pb) Benzo(k)fluoranthene DDE
 1,3-Dicholrobenzene Manganese (Mn) Benzo(g,h,i)perylene DDT
 1,4-Dicholrobenzene Nickel (Ni) Chrysene Dieldrin
 1,1-Dichloroethane Lead (Pb) Dibenz(a,h)anthracene Endosulfan
 1,2-Dichloroethane Nickel (Ni) Fluoranthene Endrin
 1,1-Dichloroethane Silver (Ag) Fluorene Heptachlor
 cis-1,2-Dichloroethene Vanadium (V) Indeno(1,2,3-cd)pyrene Heptachlor epoxide
 trans-1,2-Dichloroethene Zinc (Zn) Phenanthrene Hexachlorobenzene
 1,2-Dichloropropane Phenol Group Naphthalene Methoxychlor
 1,3-Dichloropropane 2,4,5-Trichlorophenol Pyrene Total Petroleum Hydrocarbon 
 Ethybenzene 2,4,6-Trichlorophenol 2-Methylnaphthalene TPH (C5-C8)
 Methylene chloride (Dichloromethane ) 2,4-Dimethylphenol Acenaphthene TPH (C>8-C16)
 Naphthalene 2,4-Dimethylphenol Anthracene TPH (C>16-C35)
 Styrene 2,4-Dinitrophenol Benz(a)anthracene Polychlorinated Biphenyls
 1,1,2,2-Tetrachloroethane Phenol Benzo(a)pyrene PCB1016
 Tetrachloroethene Phenol Benzo(b)fluoranthene PCB1221
 Toluene 2-Methylphenol Chlorinated Hydrocarbons PCB1232
 1,2,4-Trichlorobenzene Pentachlorophenol Hexachlorocyclopentadiene PCB1242
 1,1,1-Trichloroethane Nitroaromatics and Ketone Hexachloroethane PCB1248
 1,1,2-Trichloroethane 2,4-Dinitrotoluene Anilines and Benzidines PCB1254
 Trichlorothene 2,6-Dinitrotoluene p - Chloroaniline PCB1260
 1,3,5-Trimethylbenzene Nitrobenzene 3,3-Dichlorobenzidine Other.
 Xylene (Total) Isophorone Haloethers Cyanide
 Acetone Phthalate Ester Bis(2-chloroethyl) ether Toxaphene
 n-Hexane Bis(2-ethylhexyl)phthalate Trihalomethane Benzoic Acid
 Butanol Butyl benzyl phthalate Bromodichloromethane 
 Methyl Bromide Diethyl phthalate Bromoform 
 Methanol Di-n-octyl phthalate Chlorodibromomethane 
 Vinyl acetate Di-n-butyl phthalate Chloroform 
 Vinyl chloride Triazine Pesticides Herbicides 
 Carbon disulfide Atrazine 2,4-D 

 Waste Analysis Service

 Solid Waste Testing     Method                                  
 1) Physical Properties 
 - pH ASTM E 790-87
 - Moisture Content ASTM E 790-87
 2) Organic Properties 
 Gross CV  ASTM D 5468
 Sulfur content  EPA 6200
 3) Inorganic Properties           
 Arsenic (As) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Zinc (Zn) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Lead (Pb) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Cadmium (Cd) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Nickel (Ni) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Chromium (Cr) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Vanadium (V) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Copper (Cu) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 4) Main Oxides 
 SiO2 EPA 6200 
 Al2O3 EPA 6200 
 Fe2O3 EPA 6200 
 CaO EPA 6200 
 5) Halogen 
 Chloride Content EPA 6200 

 Liquid Waste Testing Method                    
 1) Physical Properties 
 pH EPA 9045 D
 Polymerization ASTM D 5058
 Water Reaction ASTM D 5058
 Specific Gravity ASTM D1429 b
 2) Organic Properties                         
 Gross CV ASTM D 5468
 Net CV ASTM D 5468
 Sulfur content  EPA 9034
 3) Inorganic Properties 
 Arsenic (As) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Zinc (Zn) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Lead (Pb) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Cadmium (Cd) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Nickel (Ni) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Chromium (Cr) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Vanadium (V) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 Copper (Cu) EPA 3050 B & EPA 6010 D
 4) Halogen 
 Chloride Content  ASTM E 776
  
  

 Leachate Testing
 Arsenic (As) Chromium (Cr) Lead (Pb) Selenium (Se)
 Antimony (Sb) Chromium (lll) (Cr3+) Manganese (Mn) Silver (Ag)
 Barium (Ba) Chromium (Vl) (Cr6+) Molybdenum (Mo) Thallium (Ag)
 Beryllium (Be) Cobalt (Co) Mercury (Hg) Vanadium (V)
 Cadmium (Cd) Copper (Cu) Nickel (Ni) Zinc (Zn)

 Soil Analysis Service

 Soil
 Volatile Organic Compounds (VOCs) Heavy Metals Polycycilc Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Organochlorine Pesticides
 Benzene Barium (Ba) 2-Methylnaphthalene Aldrin
 Bromodichloromethane Beryllium (Be) Acenaphthene α-HCH
 Bromoform Cadmium (Cd) Anthracene β-HCH
 Carbon tetrachloride Chromium Benz(a)anthracene γ-HCH
 Chlorobenzene Chromium (lll) (Cr3+) Benzo(a)pyrene Chlordane
 Chloroform Chromium (VI) (Cr6+) Benzo(b)fluoranthene DDD
 1,2-Dicholrobenzene Lead (Pb) Benzo(k)fluoranthene DDE
 1,3-Dicholrobenzene Manganese (Mn) Benzo(g,h,i)perylene DDT
 1,4-Dicholrobenzene Nickel (Ni) Chrysene Dieldrin
 1,1-Dichloroethane Lead (Pb) Dibenz(a,h)anthracene Endosulfan
 1,2-Dichloroethane Nickel (Ni) Fluoranthene Endrin
 1,1-Dichloroethane Silver (Ag) Fluorene Heptachlor
 cis-1,2-Dichloroethene Vanadium (V) Indeno(1,2,3-cd)pyrene Heptachlor epoxide
 trans-1,2-Dichloroethene Zinc (Zn) Phenanthrene Hexachlorobenzene
 1,2-Dichloropropane Phenol Group Naphthalene Methoxychlor
 1,3-Dichloropropane 2,4,5-Trichlorophenol Pyrene Total Petroleum Hydrocarbon 
 Ethybenzene 2,4,6-Trichlorophenol 2-Methylnaphthalene TPH (C5-C8)
 Methylene chloride (Dichloromethane ) 2,4-Dichlorophenol Acenaphthene TPH (C>8-C16)
 Naphthalene 2,4-Dimethylphenol Anthracene TPH (C>16-C35)
 Styrene 2,4-Dinitrophenol Benz(a)anthracene Polychlorinated Biphenyls
 1,1,2,2-Tetrachloroethane 2-Chlorophenol Benzo(a)pyrene PCB1016
 Tetrachloroethene Phenol Benzo(b)fluoranthene PCB1221
 Toluene 2-Methylphenol Chlorinated Hydrocarbons PCB1232
 1,2,4-Trichlorobenzene Pentachlorophenol Hexachlorocyclopentadiene PCB1242
 1,1,1-Trichloroethane Nitroaromatics and Ketone Hexachloroethane PCB1248
 1,1,2-Trichloroethane 2,4-Dinitrotoluene Anilines and Benzidines PCB1254
 Trichlorothene 2,6-Dinitrotoluene p - Chloroaniline PCB1260
 1,3,5-Trimethylbenzene Nitrobenzene 3,3-Dichlorobenzidine Other.
 Xylene (Total) Isophorone Haloethers Cyanide
 Acetone Phthalate Ester Bis(2-chloroethyl) ether Toxaphene
 n-Hexane Bis(2-ethylhexyl)phthalate Trihalomethane Benzoic Acid
 Butanol Butyl benzyl phthalate Bromodichloromethane 
 Methyl Bromide Diethyl phthalate Bromoform 
 Methanol Di-n-butyl phthalate Chlorodibromomethane 
 Vinyl acetate Di-n-octyl phthalate Chloroform 
 Vinyl chloride Triazine Pesticides Herbicides 
 Carbon disulfide Atrazine 2,4-D 

บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
เบอร์โทรศัพท์ 02-001-3845 , 095-206-1765
อีเมล์ marketing@ecoconsult-lab.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×